Psicologia Forense

psicologia forense

QUÈ ÉS LA PSICOLOGIA FORENSE?

La psicologia forense és una disciplina que forma part de la psicologia jurídica; és la vessant pràctica aplicada als tribunals. La seva funció principal és donar suport i assessorament a les persones que es troben enmig d’un procés judicial a través de la metodologia i instruments avaluadors propis de la psicologia.

El psicòleg forense ofereix assessorament i realització d’informes pericials psicològics en els àmbits de dret familiar, dret civil, dret penal i dret laboral.

Així mateix, el pèrit psicòleg també assisteix als judicis orals per tal d’aclarir dubtes que poden sorgir el dia del judici sobre l’informe pericial psicològic.

La psicologia forense és una disciplina emergent amb gran demanda i en procés de creixement. Per aquest motiu, i per tal de realitzar un servei de qualitat i de rigor, el nostre centre compta amb una professional amb àmplia formació com a psicòloga pèrita forense i, per tant, especialitzada en l’ús d’eines, tècniques i coneixements propis de l’àmbit.

QUÈ US OFERIM?

Al Centre de Psicologia ORIGO, ens interessa que la feina feta sigui de qualitat. Per això, des de l’àrea de psicologia forense ens esforcem per tal d’oferir el millor servei integral d’assessorament i peritatges adequats a les necessitats de cada cas. En aquest sentit, treballem conjuntament amb bufets d’advocats i amb psicòlegs i psiquiatres especialitzats en peritatges psicològics forenses.

L’assessorament i els informes pericials que elaborem són en relació als següents àmbits:

Dret de família:

Guarda i custodia.
Separacions i divorcis.
Adopcions.
Competències parentals i plans de parentalitat.
Avaluació psicopatològica en menors.

Dret civil:

Herències (capacitat i/o impugnació testamentària).
Processos de tutela i incapacitacions (totals o parcials) d’adults.
Valoracions d’internaments psiquiàtrics involuntaris i protecció de menors.
Valoració de minusvàlues.

Dret penal:

Delictes contra la vida (homicidis i assassinats).
Delictes contra la salut pública (toxicomanies, drogodependències).
Delictes contra la llibertat sexual (violacions, abusos i/o agressions sexuals d’adults i/o de menors). (Avaluació i  assessorament en víctimes).
Delictes de violència de gènere i/o maltractament familiar.
Valoració de la credibilitat de testimoni.
Delictes en estat d’intoxicació o de síndrome d’abstinència per substàncies tòxiques.
Responsabilitat criminal en cas de trastorn mental de l’encausat (avaluació d’imputabilitat del processat).
Delictes en seguretat vial.
Valoració de danys i seqüeles.
Valoració del risc de perillositat.

Dret laboral:

Incapacitacions.
Invalideses.
Accidents laborals.
Assetjament a l’empresa: “Mobbing” (per part de l’empresa o per part del treballador).

METODOLOGIA DE TREBALL

L’elaboració d’un informe pericial psicològic requereix precisió, rigor i minuciositat, per tant, la metodologia de treball és molt pautada i amb unes fases clares:

1. Assessorament.

Es tracta de la primera fase del procés, en la que es realitza una entrevista d’assessorament i aproximació del cas. Es prepara un pressupost i un calendari de treball.

Aquesta primera sessió és gratuïta, ja que és una fase només informativa.

2. Entrevistes clíniques.

La primera fase per l’elaboració d’un peritatge psicològic és la recollida d’informació del client mitjançant una sèrie d’entrevistes. Aquestes tenen una durada màxima d’hora i mitja i el nombre de sessions varia segons el cas i la persona a la que s’ha d’avaluar.

3. Proves psicomètriques.

Les proves psicomètriques serveixen per acabar de completar la informació que s’ha obtingut de les entrevistes clíniques i, d’aquesta manera, tenir una visió global.

No hi ha ni un tipus ni un nombre determinat de proves, ja que aquestes depenen de les característiques individuals del cas.

4. Informe final.

Un cop acabades les fases anteriors, la psicòloga treballa a fons analitzant tota la informació obtinguda, tant a les entrevistes clíniques com a les proves psicomètriques, per a reflectir-la a l’informe pericial.

Així que es finalitza l’informe, es torna a fer una visita amb el client per l’entrega i explicació d’aquest.

5. Ratificació de l’informe psicològic.

En els casos que sigui necessari, la pèrita psicòloga que ha realitzat l’informe forense assistirà en el moment de la vista oral al judici per dur a terme la ratificació de l’informe psicològic i per aclarir els dubtes que puguin tenir els membres del tribunal.

S’ha de remarcar que la figura del pèrit psicòleg és totalment imparcial i és un instrument més dins el procés judicial.